van Manen Automaterialen

Leveringsvoorwaarden




Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen van Manen Automaterialen, de leverancier, bij wie u via deze website artikelen bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere artikelen heeft besteld, en van van Manen Automaterialen langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde artikelen. Alle afbeeldingen van te bestellen artikelen vormen alleen een aanduiding van Manen Automaterialen is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Betalingsmethoden

van Manen Automaterialen accepteert de volgende betalingsmethoden:


Overmaken op bankrekening: betaling vindt plaats middels overschrijving per bank/giro

Onder Rembours: betaling vindt plaats bij aflevering door TNT post.

iDEAL: betaling vindt plaats middels overschrijven via iDEAL


Artikel prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Als u een artikel wilt bestellen krijgt u altijd voor het versturen van de definitieve bestelling een totaal overzicht inclusief BTW en verzendkosten. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en of wijzigingen door de fabrikant. Bij eventuele andere schriftelijke afspraken kan hiervan afgeweken worden en deze zullen dan bindend zijn.

Levering

Levering van de door u bestelde artikelen vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van van Manen Automaterialen.
Levering vindt plaats na de bevestiging van de bestelling per e-mail. Gemiddeld bedraagt de levertijd 2 tot 3 werkdagen, doch maximaal 1 week wanneer wij de bestelde artikelen op voorraad hebben. Indien van Manen Automaterialen niet binnen 1 week kan leveren heeft u het recht de bestelling te annuleren. Mocht het zo zijn, dat wij de bestelde artikelen niet op voorraad hebben, dan informeren wij u hierover per e-mail en geven wij een indicatie van de levertijd.

Zichttermijn

Voor alle artikelen geldt dat zij binnen 14 werkdagen door de consument kunnen worden teruggezonden naar van Manen Automaterialen. De artikelen dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). van Manen Automaterialen zal uitsluitend de aankoopprijs, excl. verzendkosten, van het artikel vergoeden de kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant.

Reclamatie

van Manen Automaterialen is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde artikelen en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal van Manen Automaterialen het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde artikel.

Aansprakelijkheid

Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen zijn onder voorbehoud van type en scan fouten en of wijzigingen door de fabrikant. Aansprakelijkheid van van Manen Automaterialen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op van Manen Automaterialen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van van Manen Automaterialen dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.